De doop

Op deze plek willen we graag wat dieper ingaan op de achtergronden van de bijbelse doop en de manier waarop wij binnen de EGTB hier invulling aan geven.

 

 

Waar komt de doop vandaan?     

Er zijn mensen die denken dat dopen een gebruik is dat in de vroege kerk is ingesteld door de christenen, als een uiterlijk teken waarmee iemand duidelijk maakt dat hij of zij tot een christelijke gemeente wilde horen. Maar het is feitelijk een voortvloeisel uit de Joodse proselietendoop, die de mensen (niet joden) moesten ondergaan als ze tot de Joodse, godsdienstige gemeenschap wilden toetreden. Volgens de bijbel is de doop, evenals het avondmaal, een sacrament ( gewijde handeling) dat door Jezus zelf is ingesteld.

Matth. 28: 19 : “.. maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest..”

Dopen is een gevolg van (het gaan) geloven. Dus is er altijd een voorwaarde van een voorafgaande keuze of een ommekeer.

Handelingen 2: 37-38  Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. 

Hoe wordt er binnen de EGTB gedoopt?      

Wat betekent deze waterdoop?      

Hoe gaat het dopen bij de EGTB in zijn werk?      

 

 

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wil je je aanmelden voor de doop?  Stuur een berichtje naar ons!