Bekering en wedergeboorte

Bekering

Bekering betekent ‘ommekeer’. Het is een ingrijpende keuze van een mens die een belangrijke levensverandering tot gevolg heeft. Een keus die het gevolg is van het dóórbreken van Gods levenslicht in je hart. Bij bekering neem je afstand van iets en richt je je op iets anders. Een verandering van denken die leidt tot ander gedrag. Het is de reactie van een mens nadat de Geest in je hart het verlangen naar vernieuwing heeft bewerkt, waarbij je je leven aan Christus over geeft. Ook daarna vinden er (als het goed is) levensveranderingen plaats, maar daarvoor gebruiken wij in de EGTB vaker termen als ‘geestelijke groei en vernieuwing’.

Christen worden, betekent vooral een diepgaande en persoonlijke relatie aangaan met God. In de bijbel wordt de relatie tussen God en mens vaak afgebeeld als een huwelijk. Maar aan een huwelijk gaat het een en ander vooraf. Het begint met één of meer ontmoetingen, waarbij langzamerhand (of vrij plotseling) een wederzijdse genegenheid ontstaat welke daarna steeds intensiever wordt. De ontluikende liefde gaat je steeds meer beheersen en dan komt het moment dat de geliefden diep in hun hart weten dat ze niet meer zonder elkaar willen leven. Dat is dan niet zozeer meer een gevoelservaring maar eerder een verstandelijke overtuiging. Op dezelfde manier is bekering een stapsgewijs proces om te komen tot een vaste, levenslange relatie met God. Het begint met een kennismaking met Jezus en Zijn Woord en mondt uit in een innerlijke overtuiging om Hem levenslang te willen volgen.

Uitnodiging of bevel?

Toch moet je bekering ook zien tegen de achtergrond van Gods Koningschap. Vaak wordt onderstaande tekst aangehaald: “Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd houden en hij met Mij ( Openb. 3:20)”

Dat geeft de indruk dat Jezus alleen maar vriendelijk en geduldig staat te kloppen en te wachten totdat jij zo goed wilt zijn om de deur te openen. Hij wil je gelukkig maken. Dat wil je toch zeker graag? Als we dat zo brengen, gaan wij aan een heel belangrijk aspect voorbij: Jezus is niet de eerste of beste therapeut die je smeekt zijn diensten aan te nemen! Hij is je Schepper die recht heeft op jouw leven! Bekering tot Jezus is geen optie, waardoor je leven aangenamer gaat verlopen, het is een noodzaak! Een zaak van leven of dood! De oproep tot bekering is enerzijds een uitnodiging, want de mens moet de keus zélf maken om er op in te gaan, maar vooral ook een dringend appél, want een echt alternatief is er simpelweg niet, tenminste als je leven je lief is.


Wedergeboorte

Wedergeboorte ontstaat niet doordat je jarenlang naar de kerk gaat, evenmin als een auto ooit een vliegtuig wordt als je hem maar lang genoeg in een vliegveld-hangar parkeert. Jezus duidt in Johannes 3 dan ook niet zozeer op een heel geleidelijk, haast onmerkbaar proces van wedergeboorte, maar hij gebruikt een beeldspraak die wijst op een totale verandering. Voor elk mens is de geboorte immers de aller ingrijpendste gebeurtenis in zijn leven. Net als bij de natuurlijke geboorte, is er ook voor het geestelijk geboren worden wel altijd sprake van een voorafgaand proces. Hierin spelen zaken (geloofs-) opvoeding en een cultuur van meegekregen waarden en normen uiteraard altijd een grote rol. En net als bij de menselijke geboorte is er ook na de geestelijke wedergeboorte altijd sprake van een doorgaand groeiproces. Wedergeboorte is een merkbare gewaarwording en geen vage, abstracte gebeurtenis. Wedergeboorte is een van God gegeven levensinjectie en oneindig veel meer dan een ‘warm’ gevoel of een op het verstand gebaseerde keus. Je zou kunnen zeggen dat bekering een noodzakelijke voorwaarde is voor wedergeboorte. Je kunt het proces wel illustreren met het ontstaan van een korenhalm:
1. Het zaad van het evangelie wordt in het mensenhart gezaaid door de Heilige Geest.
2. De mens neemt het evangelie aan zoals de bodem een zaadje in zich opneemt, waardoor het kan ontkiemen

Pas hierna wordt de korenhalm ‘geboren’ en begint het leven als volwaardige plant. Johannes heeft die relatie tussen bekering en wedergeboorte goed verwoord: “ Maar allen die Hem aangenomen hebben, hen heef Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hen, die in Zijn naam geloven; die ..uit God geboren zijn.” ( Joh. 1:12-13)

Zoals bij bekering eerder sprake is van een moment waarop iemand een keus maakt om een andere richting in te slaan, zo is bij het ‘opnieuw geboren worden’ meer sprake van een veranderingsprocés.  In de bijbel lezen we dat Nicodemus, als schriftgeleerde, een opmerking maakte richting Jezus : “Meester, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen, die u doet, tenzij God met hem is” (Joh. 3:2) Nicodemus zag Jezus voornamelijk als wijze leraar. Hij benaderde Hem puur vanuit zijn verstand. Maar Jezus had direct door waar bij Nicodemus de schoen wrong. Hij legde hem hierop het verschil uit tussen religie gebaseerd op wetten en geloofsopvattingen en het echte vernieuwde leven met God. Hij zei:  “Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” ( Joh. 3:3)  Waar Jezus op doelt, is dat het niet in de eerste plaats gaat om het accepteren van de bijbel als waarheid en ook niet om het van harte instemmen met de zuivere leer. Het gaat ook niet louter en  alleen om het geloven dat Hij bestaat. Het gaat bij het Koninkrijk van God om het ontvangen van en het groeien vanuit een nieuw leven met Hem. Om wedergeboorte !


Water en Geest

“ Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is,is geest.” ( Joh. 3:5-6) De bijbel maakt ons duidelijk dat bij wedergeboorte Gods Geest in of bij de geest van de mens komt wonen. De opnieuw geboren mens is geestelijk in verbinding komen te staan met God en kan voortaan leven vanuit die verbondenheid. Jezus vertelt Nicodemus dat wedergeboorte ook te maken heeft met water, een symbool van afwassing van zonden en een afleggen van het oude leven. Bekering en overgave zijn de noodzakelijke voorwaarde voor wedergeboorte. Dat zijn menselijke keuzes. De wedergeboorte zelf is het volledige werk van Gods Geest in antwoord op onze geloofskeuze.

Het voorafgaande, bekering en wedergeboorte, brengt ons automatisch bij het volgende onderwerp; de doop !