Basiselementen


De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel in haar geheel haar oorsprong vindt in God en via uitgekozen mensen aan ons is doorgegeven. De Bijbel spreekt dus met het gezag van God, maar is tegelijk ook een afspiegeling van de achtergrond en stijl van de menselijke schrijvers. Wij beschouwen de Bijbel als het ware geopenbaarde Woord van God. Zij is de enige vorm van geschrift die autoriteit heeft over alle zaken die met het geloof en de geloofspraktijk te maken hebben.


God

Wij geloven in één, waarachtige, heilige en eeuwige God, ons geopenbaard in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de Drie-éénheid. God creëerde de wereld en alles wat daarop leeft.Verlossing

Het doel van Gods openbaring door de Bijbel is om alle mensen op te roepen om dicht bij Hem te leven. De mens die voor dit doel was geschapen, koos door de zondeval zijn eigen weg en vervreemdde hierdoor van God. Door de gevolgen hiervan ontstond een nog steeds voortdurende stroom van zonde, zorg en lijden. Daarom heeft de mens genade en verlossing nodig. Gods plan is gericht op deze verlossing, het is Zijn werk en kan door geen enkel mens tot stand worden gebracht. Deze verlossing moet persoonlijk worden aangenomen en eigen gemaakt door geloof en bekering. God maakt ons in Zijn Woord duidelijk dat deze keus ons brengt tot ‘het kind zijn van de hemelse Vader’.


Jezus Christus

Jezus Christus is de eeuwige, tweede persoon van de drie-éénheid. Hij kwam vanuit de hemel om geboren te worden uit een maagd en kreeg daardoor deel aan de menselijke natuur. Hij leefde zonder zonde, in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn Hemelse vader en verzoende vrijwillig de zonden van alle mensen door in hun plaats de straf voor de zonde te dragen, door voor hen als een zondaar aan het kruis te sterven. Daarmee bracht hij de verlossing, zoals hierboven beschreven. Jezus Christus stond op uit de dood en is opgevaren naar de hemel waar Hij, als enige Middelaar tussen God en mensen, als Koning heerst. Hijzelf zal het zijn die in grote luister zal terugkomen naar de aarde, waar hij gezien en erkend zal worden door alle mensen en het eeuwige plan van God zal volvoeren.


De Heilige Geest

Een relatie met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus komt tot stand door het werk van Zijn Geest. De Heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid. Hij overtuigt de mens van zonde en brengt hen tot het besef dat zij een Verlosser nodig hebben. De gelovige, daarom biddende mens, ontvangt de vervulling met de Heilige Geest. De gelovige ontvangt door de Geest kracht en leiding in zijn of haar leven, waardoor het mogelijk wordt dat hij/zij de vrucht van de Geest voortbrengt, in de vorm van liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.


De bestemming van de mens

Voor alle mensen zal er een opstanding plaatsvinden in een geestelijke werkelijkheid, waarbij elk mens zal worden geoordeeld. De Bijbel leert dat mensen die Hem niet hebben aangenomen onder Zijn rechtvaardig oordeel komen en voor altijd van God en Zijn heerlijkheid worden gescheiden. Gelovigen zullen worden verwelkomd in de eeuwige gemeenschap met God, waar troost wordt ontvangen voor het menselijke lijden en zij in voortdurende blijdschap zullen leven.


De Gemeente van Jezus Christus

Door het geloof in Hem worden alle christenen leden van Zijn lichaam, de universele Gemeente van Christus. De Bijbel draagt gelovigen op om regelmatig samen te komen voor lofprijzing, aanbidding, gebed en onderwijs en om de sacramenten die de Heer heeft ingesteld ( doop en avondmaal ) te bedienen. De gemeente wordt opgedragen zorg voor elkaar te hebben, zich rein te bewaren en zich in te zetten voor de verspreiding van het Evangelie


Naast bovengenoemde elementen, die de basis van onze geloofswaarden vormen, noemen wij onder het kopje "Wat wij geloven" nog enkele kenmerkende geloofsaspecten zoals deze binnen de EGTB worden uitgedragen.